درباره ما

زندگی پیچیده امروزی ، هرلحظه در حال نوشدن است و خلاقیت و نوآوری، ضرورت استمرار زندگی فعال ؛ انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند خلاقیت و نوآوری است تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضاکند . جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز دارد و  شعار ((نابودی در انتظار شماست مگر این که خلاق و نوآور باشید )) درپیش روی دانش آموزان امروز و مدیران فردای کشور ما قراردارد به همین خاطر بر آن شدیم تا مرکزی را ایجاد کنیم تا در این مسیر پر پیچ و خم کمک حال دانش آموزان ما باشد .

مسابقات و قوانین

اسامی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی نبوغ

حامیان ما

اخبار و اطلاعیه ها